ระบบ การ จัดการ เรียน การ สอน

หนังสือ แนะนำ ระบบ การ จัดการ เรียน การ สอน สำหรับครู ภาษาไทย และบุคลากรทางด้านการศึกษา เนื้อหาโดยสังเขปของหนังสือ     หนังสือ “วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย” รวบรวมองค์ความรู้สำคัญและเรียบเรียงร่วมกับประสบการณ์ของผู้เขียน เพื่อเป็นคู่มือสำคัญของนิสิตนักศึกษาและครูผู้สอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ในการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ของตนให้เกิดประสิทธิภาพ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 เรียนรู้ ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ…

Read Full Article