แชร์บทความนี้

หนังสือ แนะนำ ระบบ การ จัดการ เรียน การ สอน สำหรับครู ภาษาไทย และบุคลากรทางด้านการศึกษา

เนื้อหาโดยสังเขปของหนังสือ

    หนังสือ “วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย” รวบรวมองค์ความรู้สำคัญและเรียบเรียงร่วมกับประสบการณ์ของผู้เขียน เพื่อเป็นคู่มือสำคัญของนิสิตนักศึกษาและครูผู้สอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ในการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ของตนให้เกิดประสิทธิภาพ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 เรียนรู้ ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและหนังสือเรียนภาษาไทย การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทฤษฎีการเรียนรู้และแบบกรเรียนรู้ ตอนที่ 2 พัฒนา ได้แก่ การออกแบบการเรียนการสอน รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน กลยุทธ์ วิธีการและทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย และสื่อสังคม ตอนที่ 3 นำไปใช้ ได้แก่ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินผล การสร้างแบบสอบภาษาไทย และการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
สารบัญ ของหนังสือเล่มนี้
บทที่ 1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การปฏิรูป และการประกันคุณภาพการศึกษา
บทที่ 2 หลักสูตรแกนกลาง มาตรฐานการเรียนรู้ และหนังสือเรียนภาษาไทย
บทที่ 3 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทฤษฎีการเรียนรู้ และแบบการเรียนรู้
บทที่ 4 การออกแบบการเรียนการสอน รูปแบบ และกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
บทที่ 5 วิธีการและทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
บทที่ 6 สื่อสังคมเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
บทที่ 7 กิจกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
บทที่ 8 การประเมินผลและการสร้างแบบสอบภาษาไทย
บทที่ 9 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

ราคา 370 บาท


แชร์บทความนี้

Leave a Reply